ZSSolec

Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą
ul. Łoteckiego 24,
Solec nad Wisłą

REKRUTACJA

Obserwuj nas:

Ostatnie wpisy

MATURA 2024

W tym roku egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja, we

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOLCU NAD WISŁĄ
ul. Łoteckiego 24,
27-320 Solec nad Wisłą

Wniosek o przyjęcie do szkoły

(do wydruku)

Link do platformy VULCAN

(do wydruku i zeskanowania po wypełnieniu)
Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą 2024/2025
Kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkól w Solcu nad Wisłą na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja jak to ugryźć ??

Nabór do szkół ponadpodstawowych 2024/2025

Film instruktażowy dla kandydatów dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Formularz rekrutacyjny

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego w r. szkolnym 2024/2025 o profilu:
Wybór szkoły
Dane o kandydacie
Miejsce zamieszkania
Dane rodziców/opiekunów kandydata:

Matka

Ojciec
Załączniki do podania (należy dostarczyć pocztą, mailem lub osobiście w wyznaczonym terminie):
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie (wybrane typy szkół)
 • karta zdrowia ucznia
 • dwie fotografie (podpisane) orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli uczeń posiada)
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada)
 • potwierdzenie osiągnięć (jeśli uczeń posiada)
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, którego organizatorem jest właściwy minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru
 • pisemna zgoda rodziców, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 2 i art. 143 ust 1 pkt 3
Skip to content